Våra Tillstånd

I enlighet med 2 kap. 1 § 1, 2 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”) har finansinspektionen givit Partner Fondkommission AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i form av:

  • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument.
  • utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
  • placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

Finansinspektionen har även i enlighet med 2 kap. 2 § första stycket 1 och 3 VML givit Partner Fondkommission AB tillstånd att som sidotjänst:

  • förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, och
  • lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsförvärv

Finansinspektionen har dessutom i enlighet med 2 kap. 3 § första stycket VML givit Partner Fondkommission AB tillstånd att som sidotjänst vara Certified Adviser.

Periodisk information gällande kapitaltäckning (Belopp i TSEK)

Kapitalbas 2018-06-30
Kärnprimärkapital 3 752
Övrigt primärkapital -
Supplementärkapital -
Total kapitalbas 3 752
   
Exponeringsbelopp
Riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk

9 778

Riskviktat exponeringsbelopp marknadsrisk -
Riskviktat exponeringsbelopp fasta omkostnader 24 274
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 24 274
   
Kapitalrelationer
Kärnprimärkapitalrelation 15,5%
Primärkapitalrelation 15,5%
Total kapitalrelatio6 15,5%
   
Kapitalkrav kärnprimärkapital 4,5%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Övrigt kapitalbaskrav 3,5%
   
Lagstadgad totalt kapitalkrav inkl. buffertkrav 10,5%
   
Kärnprimärkapital överskott 5,0%

 

Uppgifter om likviditet: (avser rapportdag enligt ovan)

Nedan beskrivs Partner Fondkommissions likviditetssituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

Partner Fondkommissions verksamhet finansieras med egna medel. För likviditetsrisker har styrelsen i Partner Fondkommission beslutat om en risktolerans innebärande att bolaget vid varje tillfälle skall ha likvida medel (likviditetsreserv) motsvarande de skulder som förfaller under den kommande månaden. Partner Fondkommission hade per rapportdagen en likviditetsreserv (bestående av bankmedel, tillgängliga inom en dag > 2,0 mkr. Och kortfristiga fordringar > 0,5 mkr Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) > 10

Partner Fondkommission erbjuder rådgivning till mindre och medelstora företag i samband med förvärv, försäljningar, kapitalanskaffningar & noteringar. Utöver dessa tjänster erbjuds även tjänster inom aktiemäkleri samt rådgivning i samband med kapital- och ägarstruktureringar samt strategiska processer.

Våra tjänsteområden är Aktiemäkleri, M&A, ECA och strategisk rådgivning, klicka vidare på de olika tjänsterna för mer information.