Teckningsperioden för IA Industriarmatur Group AB:s noteringsemission inleds


IA Group hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät och biobränsle-silos. De egenutvecklade miljötekniklösningarna bestående av produkter och tjänster erbjuds genom molnbaserade abonnemangslösningar – med återkommande intäkter.

Inför noteringen genomför IA Industriarmatur en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 420 000 aktier, motsvarande 7,1 MSEK. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 1,4 MSEK inhämtats från Styrelsens ordförande Johan Rask, Jörgen Hentschel och Magnus Greko via AB Krösamaja och Göran Nordlund via Fore C Investments AB. Teckningsperioden pågår mellan den 14 och 25 maj.

IA Group avser att fokusera på tillväxt under de kommande åren där huvudsyftet med noteringen är att ytterligare bearbeta befintliga marknader genom att bredda organisationen samt vidareutveckla Bolagets kundlösningar.

Med kapitalanskaffningen i samband med noteringen vill IA Group förstärka försäljningsorganisationen, vidareutveckla och internationalisera sin IoT-plattform, bredda sin abonnemangsaffär samt finansiera den löpande verksamheten.

Notering på AktieTorget
Teckningskurs: 17,00 SEK per aktie
Teckningsperiod: 14 – 25 maj 2018
Emissionsvolym: 7,1 MSEK
Övertilldelningsoption: 3,0 MSEK
Första dag för handel: 11 juni 2018

Dokument
Anmälningssedel PDF