Precisionsmetall Group AB genomför företrädesemission

Precisionsmetall Group AB genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 20 februari var registrerade aktieägare i bolaget. Innehav av en (1) aktie ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie, till kursen 0,08 SEK per aktie. Emissionen är garanterad till 100 % genom garantiåtaganden (80 %) samt teckningsförbindelser (20 %). Investerare utan företrädesrätt inbjuds till teckning av aktier i mån av ej fulltecknad nyemission. 

Nedladdning av:

Informationsmemorandum

Anmälningssedel