• Cortus Energy: Företrädesemission övertecknad

  Cortus Energy har slutfört en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilken har övertecknats och tillfört bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 2 159 660,60 SEK.

  Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 12 957 963,80 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 259 159 276 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 6) kommer att uppgå till 10 798 303 stycken och kommer att upptas till handel på Nasdaq First North med ISIN-kod SE0009922172.

  Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 18 december till och med den 29 december 2017. Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 14 december 2017, dock till högst 60 öre, minimum 5 öre.  ​

  Rolf Ljunggren, VD

  ​”Det är mycket glädjande att emissionen mottogs så väl av våra aktieägare och jag uppfattar det som att marknaden ser att vi är på rätt väg. Höganäsprojektet pågår med full kraft i enlighet med uppgjorda planer. Senast i halvårsrapporten kommer vi att lämna en utförligare rapport om detta”

 • Cimco Marine har genomfört en Private Placement samt en bryggfinansiering inför planerad notering på Nasdaq First North

  Cimco Marine har genomfört en Private Placement om 35 MSEK samt en bryggfinansiering om 20 MSEK. Kapitaltillskotten om en Private Placement samt en bryggfinansiering genomfördes i syfte av att finansiera produktionsstarten av dieselutombordaren OXE-Diesel.

  Cimco Marine har efter flera års utveckling tagit fram en utombordsmotor i de högre effektnivåerna för marint bruk vid namn OXE Diesel. Cimco Marines utombordare är konstruerad på en patenterad teknik, vilken gör att motorn klarar av väsentligt högre belastning än en traditionell utombordare.

  Hemsida www.oxe-diesel.com

 • Dome Energy: Företrädesemission fulltecknad

  Dome Energy AB har slutfört en företrädesemissionen med en övertilldelningsemssion, vilken har fulltecknats och tillfört bolaget 70 MSEK före emissionskostnader.

  Emissionslikviden kommer möjliggöra för bolaget att fortsätta med det fastställda expansionsprogrammet. Expansionsprogrammet innebär att Dome ökar produktionen av olja och gas genom att återuppta produktion i tidigare nedstängda brunnar samt genomför utbyggnation av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde. Bolaget avser att fördubbla produktionen under året 2017.

  Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Dome Energy AB med 10 417 475 SEK genom nyemission av 104 174 746 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 19 346 739 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 193 467 386 stycken.

  Pål Mørch, VD:

  ”Vi är mycket nöjda med resultatet av vår nyemission. Vi har attraherat några stora långsiktiga investerare som deltog i garantin och tydligt indikerade sitt intresse att bli betydande aktieägare i Dome. Gruppen av nya aktieägare har också visat intresse av en styrelseplats i bolaget och vi kommer att presentera en lämplig kandidat på den ordinarie bolagstämman i juni.

  Stängningen av företrädesemissionen är den sista delen av refinansieringsprocessen. Bolaget avslutar denna process med en långfristig skuld om 22 MUSD med en ränta om 4 procent och hållbara så kallade bank-kovenanter. Vi kommer att återbetala bryggfinansieringen som medför att alla utestående optioner i Dome makuleras. Vår balansräkning visar tillgångar värderade till 60 MUSD med ett stort potentiellt övervärde och vi har nu medel att öka produktionen och bevisa detta övervärde. Vi ser mycket optimistiskt på Domes framtid.”