• Dome Energy: Företrädesemission fulltecknad

  Dome Energy AB har slutfört en företrädesemissionen med en övertilldelningsemssion, vilken har fulltecknats och tillfört bolaget 70 MSEK före emissionskostnader.

  Emissionslikviden kommer möjliggöra för bolaget att fortsätta med det fastställda expansionsprogrammet. Expansionsprogrammet innebär att Dome ökar produktionen av olja och gas genom att återuppta produktion i tidigare nedstängda brunnar samt genomför utbyggnation av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde. Bolaget avser att fördubbla produktionen under året 2017.

  Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Dome Energy AB med 10 417 475 SEK genom nyemission av 104 174 746 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 19 346 739 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 193 467 386 stycken.

  Pål Mørch, VD:

  ”Vi är mycket nöjda med resultatet av vår nyemission. Vi har attraherat några stora långsiktiga investerare som deltog i garantin och tydligt indikerade sitt intresse att bli betydande aktieägare i Dome. Gruppen av nya aktieägare har också visat intresse av en styrelseplats i bolaget och vi kommer att presentera en lämplig kandidat på den ordinarie bolagstämman i juni.

  Stängningen av företrädesemissionen är den sista delen av refinansieringsprocessen. Bolaget avslutar denna process med en långfristig skuld om 22 MUSD med en ränta om 4 procent och hållbara så kallade bank-kovenanter. Vi kommer att återbetala bryggfinansieringen som medför att alla utestående optioner i Dome makuleras. Vår balansräkning visar tillgångar värderade till 60 MUSD med ett stort potentiellt övervärde och vi har nu medel att öka produktionen och bevisa detta övervärde. Vi ser mycket optimistiskt på Domes framtid.”

   

 • CombiGene: Företrädesemission övertecknad

  CombiGene AB (publ) har slutfört en företrädesemission, vilken har övertecknats och tillför bolaget 14,2 MSEK före emissionskostnader.

  Emissionslikviden kommer i prioritetsordning användas till (I) forskning i samband med den större säkerhetsstudien, (II) ytterligare preklinisk forskning (Pro–GLP tox, Biodistribution), (III) uppskalnings injektionsteknik, (IV) förstärkning av forskningsorganisationen, (V) IP samt (VI) löpande rörelsekapital.

  Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i CombiGene med 472 063,70 SEK genom nyemission av 4 720 637 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 1 652 223,00 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 16 522 230 stycken.

  Kommentar VD, Jan Nilsson ”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att CombiGenes nyemission blev övertecknad och jag vill ta tillfället i akt att tacka såväl gamla som nya aktieägare för det förtroende de visat bolaget. Tack vare det betydande kapitaltillskott som nyemissionen innebär kan vi nu inleda arbetet med den prekliniska långtidsstudie vi planerar att påbörja under andra kvartalet i år.”

   

 • NorInvent AB genomför spridningsemission

  Styrelsen i NorInvent beslutade styrelsen den 7 februari 2017, i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman i Bolaget den 8 december 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 142 857,15 SEK, genom nyemission av högst 2 857 143 aktier till ett sammanlagt värde om 10 000 000,50 SEK. Anmälan om teckning av aktier i Erbjudandet ska ske under perioden från och med den 13 februari 2016 till och med den 6 mars 2016.

  Styrelsen i NorInvent kommer i direkt anslutning till stängningen av detta erbjudande ansöka om listning av Bolagets aktier på Aktietorget.

  För teckning av aktier via Bank-ID, klicka här.

  Nedladdning av:

  Anmälningssedel (pdf)

  Sammanfattning av erbjudandet

  För mer information se www.norinvent.com