• Aerowash AB (publ) företrädesemission övertecknad

  Aerowash AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 124 procent och tillför bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader.

  Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Aerowash med 1 111 605,00 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 3 334 819,00 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 3 334 819 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 370 535 stycken och kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN-kod SE0010546739.

  Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av B-aktier och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie mellan perioden från och med den 4 juni till och med den 15 juni 2018. Teckningskursen motsvarar 60 procent av den volymvägda kursen på B-aktien, dock till minimum cirka 1 SEK (kvotvärdet), under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 31 maj 2018. Teckningsoptionerna (TO1) kommer att kunna handlas på AktieTorget när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

  ​Kommentar VD, Niklas Adler
  Det är glädjande att vi nu med förnyad kraft kan fullfölja våra planer att åstadkomma ett genombrott för vår senaste generation automatiska tvättrobot för flygplan på marknaden under nästa år. Målsättningen är att uppnå lönsamhet för bolaget under 2018​”.

 • Delta Environmentals Projects genomför företrädesemission om 8,3 MSEK

  Styrelsen i Delta Environmental Projects har med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner riktad till bolagets aktieägare. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden för att möjliggöra igångsättning av leveranser och för att därutöver, medräknat tänkt lösen av teckningsoptionerna i maj 2018, förse bolaget med erforderligt rörelsekapital för de närmsta 12 månaders drift.

  Registrerade aktieägare på avstämningsdagen den 21 september 2017 äger rätt att med företrädesrätt teckna units i företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit för 0,05 SEK per unit. En unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckning sker under perioden 25 september - 9 oktober 2017. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företräde. För mer information se Informationsmemorandum nedan.

  Anmälan om teckning av units utan med stöd av uniträtter skall ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter, 25 september - 9 oktober 2017. Intresseanmälan att teckna units utan stöd av uniträtter skall göras på ”Anmälningssedel för teckning av units utan företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Partner Fondkommission AB. Anmälningssedel finnes nedan.

  Informationsmemorandum
  Anmälningssedel​ för teckning av units utan företrädesrätt

   

   

   

   

 • Peptonic Medical: Företrädesemission övertecknad

  Peptonic Medical AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillfört bolaget 12,4 MSEK före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK.

  Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2 060 298,40 SEK och uppgår därefter till 4 120 596,80 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen til 41 205 968 st.

  ​Övertilldelningen baseras på ett särskilt emissionsbeslut som styrelsen fattat med stöd av bemyndigande beviljat på årsstämmanden den 18 maj 2017. Denna emission innebär att ytterligare 1 808 333 aktier tillkommer och aktiekapitalet ökar med ytterligare 180 833,30 SEK. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 4 301 430,10 SEK. Antalet aktier kommer efter övertilldelningen att uppgå till 43 014 301 st.

  Johan Inborr, VD:

  ​”Det är glädjande att bolaget tillförts tillräckligt kapital för att vi skall kunna fullfölja vår nya inriktning mot att ta fram ett nytt östrogen- och receptfritt alternativ för kvinnor med vaginal atrofi. Med denna resursförstärkning ser vi goda möjligheter att kunna erhålla den CE märkning för VagiVital som krävs för lansering. ”