• Precisionsmetall Group AB genomför företrädesemission

  Precisionsmetall Group AB genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 20 februari var registrerade aktieägare i bolaget. Innehav av en (1) aktie ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie, till kursen 0,08 SEK per aktie. Emissionen är garanterad till 100 % genom garantiåtaganden (80 %) samt teckningsförbindelser (20 %). Investerare utan företrädesrätt inbjuds till teckning av aktier i mån av ej fulltecknad nyemission. 

  Nedladdning av:

  Informationsmemorandum

  Anmälningssedel
   

   

 • Smoltek Nanotech Holding AB:s nyemission övertecknad

  Smoltek Nanotech Holding AB har genomfört en nyemission inför bolagets listning på AktieTorget, vilken har övertecknats. Teckningsgraden uppgick till 168 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget 20,0 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,0 MSEK. Första dag för handel på AktieTorget kommer att vara den 26 februari 2018.

  Anmälningsperioden för att delta i erbjudandet avslutades den 9 februari 2018. Erbjudandet riktades till befintliga aktieägare, anställda, allmänheten samt institutionella investerare. I erbjudandet hade 650 investerare ansökt om teckning och Smoltek har efter nyemissionens genomförande 711 aktieägare. När nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 1 117 300 aktier till totalt 5 314 450 aktier. På förhand hade ett antal kvalificerade investerare förbundit sig att teckna aktier för 10,0 MSEK, motsvarande 50,0 procent av erbjudandet.

  ​Kommentar Anders Johansson, Vd

  - ”Fantastiskt roligt med en sådan överteckning! Det är uppmuntrande att hårdvarurelaterad teknik nu attraherar ett så stort intresse, inte minst i dessa darriga tider på börsen. Nu har vi den finansiella plattformen på plats för nästa fas”.

 • Cortus Energy: Anmälningssedel för utnyttjande av TO 6

  Teckningskursen i Cortus Energy AB (publ) optionsserie TO 6 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,42 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 18 december och pågår till och med den 29 december 2017. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Cortus till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 nyttjas tillförs Bolaget 4,5 MSEK före emissionskostnader. 

  Villkor i sammandrag

  Anmälningsperiod: 18 — 29 december 2017 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).
  Antal teckningsoptioner: 10 798 303 teckningsoptioner av serie TO 6.
  Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cortus till kursen 0,42 SEK per aktie.
  Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Cortus Energy 4 535 287,26 SEK.
  Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 december 2017.

  Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 6?

  Förvaltarregistrerade innehav

  Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

  Direktregistrerade innehav / VP-konto

  Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt fylla i, underteckna och därefter skicka eller lämna nedan anmälningssedel ”Anmälningssedel TO6” till Partner Fondkommission AB.

  Anmälningssedel TO6