• Peptonic Medical: Företrädesemission övertecknad

  Peptonic Medical AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillfört bolaget 12,4 MSEK före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK.

  Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2 060 298,40 SEK och uppgår därefter till 4 120 596,80 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen til 41 205 968 st.

  ​Övertilldelningen baseras på ett särskilt emissionsbeslut som styrelsen fattat med stöd av bemyndigande beviljat på årsstämmanden den 18 maj 2017. Denna emission innebär att ytterligare 1 808 333 aktier tillkommer och aktiekapitalet ökar med ytterligare 180 833,30 SEK. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 4 301 430,10 SEK. Antalet aktier kommer efter övertilldelningen att uppgå till 43 014 301 st.

  Johan Inborr, VD:

  ​”Det är glädjande att bolaget tillförts tillräckligt kapital för att vi skall kunna fullfölja vår nya inriktning mot att ta fram ett nytt östrogen- och receptfritt alternativ för kvinnor med vaginal atrofi. Med denna resursförstärkning ser vi goda möjligheter att kunna erhålla den CE märkning för VagiVital som krävs för lansering. ”

 • Cortus Energy: Företrädesemission övertecknad

  Cortus Energy har slutfört en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilken har övertecknats och tillfört bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 2 159 660,60 SEK.

  Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 12 957 963,80 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 259 159 276 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 6) kommer att uppgå till 10 798 303 stycken och kommer att upptas till handel på Nasdaq First North med ISIN-kod SE0009922172.

  Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 18 december till och med den 29 december 2017. Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 14 december 2017, dock till högst 60 öre, minimum 5 öre.  ​

  Rolf Ljunggren, VD

  ​”Det är mycket glädjande att emissionen mottogs så väl av våra aktieägare och jag uppfattar det som att marknaden ser att vi är på rätt väg. Höganäsprojektet pågår med full kraft i enlighet med uppgjorda planer. Senast i halvårsrapporten kommer vi att lämna en utförligare rapport om detta”

 • Cimco Marine har genomfört en Private Placement samt en bryggfinansiering inför planerad notering på Nasdaq First North

  Cimco Marine har genomfört en Private Placement om 35 MSEK samt en bryggfinansiering om 20 MSEK. Kapitaltillskotten om en Private Placement samt en bryggfinansiering genomfördes i syfte av att finansiera produktionsstarten av dieselutombordaren OXE-Diesel.

  Cimco Marine har efter flera års utveckling tagit fram en utombordsmotor i de högre effektnivåerna för marint bruk vid namn OXE Diesel. Cimco Marines utombordare är konstruerad på en patenterad teknik, vilken gör att motorn klarar av väsentligt högre belastning än en traditionell utombordare.

  Hemsida www.oxe-diesel.com