• Cortus Energy: Anmälningssedel för utnyttjande av TO 6

  Teckningskursen i Cortus Energy AB (publ) optionsserie TO 6 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,42 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 18 december och pågår till och med den 29 december 2017. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Cortus till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 nyttjas tillförs Bolaget 4,5 MSEK före emissionskostnader. 

  Villkor i sammandrag

  Anmälningsperiod: 18 — 29 december 2017 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).
  Antal teckningsoptioner: 10 798 303 teckningsoptioner av serie TO 6.
  Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cortus till kursen 0,42 SEK per aktie.
  Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Cortus Energy 4 535 287,26 SEK.
  Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 december 2017.

  Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 6?

  Förvaltarregistrerade innehav

  Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

  Direktregistrerade innehav / VP-konto

  Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt fylla i, underteckna och därefter skicka eller lämna nedan anmälningssedel ”Anmälningssedel TO6” till Partner Fondkommission AB.

  Anmälningssedel TO6

 • 24SevenOffice AB (publ) nyemission övertecknad

  24SevenOffice Scandinavia AB (publ) har genomfört en nyemission inför Bolagets listning på AktieTorget, vilken har övertecknats. Teckningsgraden uppgick till 210 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 40,0 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 4,0 MSEK. Första dag för handel på AktieTorget kommer att vara den 21 december 2017.

  I erbjudandet hade 2 464 investerare ansökt om teckning, 1 211 har erhållit tilldelning. 24SevenOffice har efter nyemissionens genomförande 1 242 aktieägare. När nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 6 150 000 aktier till totalt 53 349 819 aktier. På förhand hade ett antal institutionella investerare och kvalificerade investerare, bland annat Humle Småbolagsfond, förbundit sig att teckna aktier för 24,5 MSEK, motsvarande 61,3 procent av erbjudandet.

  - ”Jag är väldig nöjd med det stora intresset kring 24SevenOffice emission och noteringsprocess. Överteckningen är en kvalitetsstämpel för 24SevenOffice som företag, varumärke och som investeringsmöjlighet. Jag ser fram emot att initiera expansionen i Sverige och i större utsträckning erbjuda 24SevenOffice till den svenska marknaden”, säger Bolagets VD, Ståle Risa.

   

   

   

   

 • Ecoclime Logo

  Ecoclime Group AB (publ) företrädesemission övertecknad

  Ecoclime Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 149 procent och tillför bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader.

  Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 279 396,60 SEK och uppgår därefter till 1 396 983,60 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 2 793 966 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 1 396 98 stycken och kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN-kod SE0010546721.

  Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen motsvarar 60 procent av den volymvägda kursen på aktien, dock till minimum cirka 0,1 SEK (kvotvärdet) och maximalt 8,06 SEK, under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27 april 2018. Teckningsoptionerna (TO1) kommer att kunna handlas på AktieTorget när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

  Kommentar Lennart Olofsson, VD 

  ”Det är glädjande att vi nu med förnyad kraft kan fullfölja våra planer att ta nästa steg enligt vår accelererade tillväxtstrategi innefattande förvärv och licenssamarbeten”.