• Aerowash genomför riktad emission

  Partner Fondkommission har varit rådgivare åt Aerowash AB, verksamma inom innovativa lösningar för flygplanstvätt, vid genomförandet av en riktad nyemission av B-aktier i vilken bolaget tagit in 5,2 miljoner kronor. Aerowash är listat på Spotlight och handlas under ticker AERO.
 • Teckningsperioden för IA Industriarmatur Group AB:s noteringsemission inleds


  IA Group hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät och biobränsle-silos. De egenutvecklade miljötekniklösningarna bestående av produkter och tjänster erbjuds genom molnbaserade abonnemangslösningar – med återkommande intäkter.

  Inför noteringen genomför IA Industriarmatur en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 420 000 aktier, motsvarande 7,1 MSEK. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 1,4 MSEK inhämtats från Styrelsens ordförande Johan Rask, Jörgen Hentschel och Magnus Greko via AB Krösamaja och Göran Nordlund via Fore C Investments AB. Teckningsperioden pågår mellan den 14 och 25 maj.

  IA Group avser att fokusera på tillväxt under de kommande åren där huvudsyftet med noteringen är att ytterligare bearbeta befintliga marknader genom att bredda organisationen samt vidareutveckla Bolagets kundlösningar.

  Med kapitalanskaffningen i samband med noteringen vill IA Group förstärka försäljningsorganisationen, vidareutveckla och internationalisera sin IoT-plattform, bredda sin abonnemangsaffär samt finansiera den löpande verksamheten.

  Notering på AktieTorget
  Teckningskurs: 17,00 SEK per aktie
  Teckningsperiod: 14 – 25 maj 2018
  Emissionsvolym: 7,1 MSEK
  Övertilldelningsoption: 3,0 MSEK
  Första dag för handel: 11 juni 2018

  Dokument
  Anmälningssedel PDF
 • Ecoclime Group AB (publ): Anmälningssedel för utnyttjande av TO 1

  Teckningskursen i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Ecoclime till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs bolaget 5,029 MSEK före emissionskostnader. 

  Villkor i sammandrag

  Anmälningsperiod: 2 – 15 maj 2018 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).
  Antal teckningsoptioner: 1 396 983 teckningsoptioner av serie TO 1.
  Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Ecoclime till kursen 3,60 SEK per aktie.
  Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Ecoclime 5 029 139 SEK.

  Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1?

  Förvaltarregistrerade innehav

  Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

  Direktregistrerade innehav / VP-konto

  Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt fylla i, underteckna och därefter skicka eller lämna nedan anmälningssedel ​”Anmälningssedel TO 1” till Partner Fondkommission.

  Anmälningssedeln TO 1