Ecoclime Logo

Ecoclime Group AB (publ) företrädesemission övertecknad

Ecoclime Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 149 procent och tillför bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 279 396,60 SEK och uppgår därefter till 1 396 983,60 SEK. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 2 793 966 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 1 396 98 stycken och kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN-kod SE0010546721.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen motsvarar 60 procent av den volymvägda kursen på aktien, dock till minimum cirka 0,1 SEK (kvotvärdet) och maximalt 8,06 SEK, under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27 april 2018. Teckningsoptionerna (TO1) kommer att kunna handlas på AktieTorget när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Kommentar Lennart Olofsson, VD 

”Det är glädjande att vi nu med förnyad kraft kan fullfölja våra planer att ta nästa steg enligt vår accelererade tillväxtstrategi innefattande förvärv och licenssamarbeten”.