Ecoclime Group AB (publ): Anmälningssedel för utnyttjande av TO 1

Teckningskursen i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Ecoclime till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs bolaget 5,029 MSEK före emissionskostnader. 

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 2 – 15 maj 2018 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).
Antal teckningsoptioner: 1 396 983 teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Ecoclime till kursen 3,60 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Ecoclime 5 029 139 SEK.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1?

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt fylla i, underteckna och därefter skicka eller lämna nedan anmälningssedel ​”Anmälningssedel TO 1” till Partner Fondkommission.

Anmälningssedeln TO 1