Earners Alliance Holding AB (publ) genomför företrädesemission

Styrelsen i Earners Alliance Holding AB (publ) har med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2017 beslutat att genomföra en nyemis­sion av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i bolaget. Bolaget genomför emissionen för att möjliggöra en internationell expansion. Under 2019 planerar bolaget för en notering på Nasdaq First North, Nordic Growth Market eller Spotlight Stock Market. Emissionslikviden avses huvudsakligen att användas för marknadsföring samt förstärkning av säljorganisationen.

Registrerade aktieägare på avstämningsdagen den 20 juni 2018 äger rätt att med företrädesrätt teckna aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av teckningsrät­ter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie och erbjuds att för fem (5) teckningsrätter teckna två (2) nyemitterade aktier för 4,50 SEK per aktie. Teckning sker under perioden 25 juni - 6 juli 2018. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av aktier utan företräde. För mer information se Informationsbroschyren nedan.

Anmälan om teckning av aktier utan med stöd av teckningsrätter skall ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, 25 juni - 6 juli 2018. Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter skall göras på ”Anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Partner Fondkommission AB. Anmälningssedel finnes nedan.

Informationsbroschyr
Anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt