Delta Environmentals Projects genomför företrädesemission om 8,3 MSEK

Styrelsen i Delta Environmental Projects har med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner riktad till bolagets aktieägare. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden för att möjliggöra igångsättning av leveranser och för att därutöver, medräknat tänkt lösen av teckningsoptionerna i maj 2018, förse bolaget med erforderligt rörelsekapital för de närmsta 12 månaders drift.

Registrerade aktieägare på avstämningsdagen den 21 september 2017 äger rätt att med företrädesrätt teckna units i företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit för 0,05 SEK per unit. En unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckning sker under perioden 25 september - 9 oktober 2017. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företräde. För mer information se Informationsmemorandum nedan.

Anmälan om teckning av units utan med stöd av uniträtter skall ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter, 25 september - 9 oktober 2017. Intresseanmälan att teckna units utan stöd av uniträtter skall göras på ”Anmälningssedel för teckning av units utan företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Partner Fondkommission AB. Anmälningssedel finnes nedan.

Informationsmemorandum
Anmälningssedel​ för teckning av units utan företrädesrätt