Cortus Energy: Företrädesemission övertecknad

Cortus Energy har slutfört en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilken har övertecknats och tillfört bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 2 159 660,60 SEK.

Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 12 957 963,80 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 259 159 276 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 6) kommer att uppgå till 10 798 303 stycken och kommer att upptas till handel på Nasdaq First North med ISIN-kod SE0009922172.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 18 december till och med den 29 december 2017. Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 14 december 2017, dock till högst 60 öre, minimum 5 öre.  ​

Rolf Ljunggren, VD

​”Det är mycket glädjande att emissionen mottogs så väl av våra aktieägare och jag uppfattar det som att marknaden ser att vi är på rätt väg. Höganäsprojektet pågår med full kraft i enlighet med uppgjorda planer. Senast i halvårsrapporten kommer vi att lämna en utförligare rapport om detta”