Cortus Energy: Anmälningssedel för utnyttjande av TO 6

Teckningskursen i Cortus Energy AB (publ) optionsserie TO 6 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,42 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 18 december och pågår till och med den 29 december 2017. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Cortus till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 nyttjas tillförs Bolaget 4,5 MSEK före emissionskostnader. 

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 18 — 29 december 2017 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).
Antal teckningsoptioner: 10 798 303 teckningsoptioner av serie TO 6.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cortus till kursen 0,42 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Cortus Energy 4 535 287,26 SEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 december 2017.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 6?

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt fylla i, underteckna och därefter skicka eller lämna nedan anmälningssedel ”Anmälningssedel TO6” till Partner Fondkommission AB.

Anmälningssedel TO6